News

18

Nov'18

Activities

กลุ่มผู้ฟังรายการคลื่นวิทยุ จากบริษัท ประสาเพื่อน จำกัดและแฟนเพจ Trinity Silom เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มผู้ฟังรายการคลื่นวิทยุ จากบริษัท ประสาเพื่อน จำกัดและแฟนเพจ Trinity Silom เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมห้องนิทรรศการถาวร นั่งรถรางชมบรรยากาศ และพาชมสวนสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

15

Nov'18

Activities

คณะนักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 คณะนักศึกษาและคุณครู จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้มีกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยเข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาพืชสมุนไพร งานวิจัย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมห้องนิทรรศการถาวร นั่งรถรางชมบรรยากาศ และพาชมสวนสมุนไพร

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

14

Nov'18

Activities

นักศึกษาและคุณครู จากกศน. เขตหนองแขม เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษาและคุณครู จากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตหนองแขม ได้จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการนักศึกษาประเมินเทียบระดับการศึกษาครั้งที่1 โดยเข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมห้องนิทรรศการถาวร นั่งรถรางชมบรรยากาศ พาชมสวนสมุนไพรและทำยาดมสมุนไพร

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

09

Nov'18

Activities

นักศึกษา จากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 คณะนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จากสาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม(หลักสูตรนานาชาติ) ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องพืชพรรณที่มีความสำคัญต่อมนุษย์และสังคม โดยมีอาจารย์ ดร.เบญญากาญจน์ พงศ์กิจวิทูร อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมห้องนิทรรศการถาวร นั่งรถรางชมบรรยากาศ และพาชมสวนสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

05

Nov'18

Knowledge

รายการ ครบเครื่องเรื่องของสมุนไพร “เสนียด”

Sorry, this entry is only available in ไทย.

01

Nov'18

Activities

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และคุณครู จากโรงเรียนสยามสามไตร เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และคุณครู จากโรงเรียนสยามสามไตร เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการสังเกต เรียนรู้พืชสมุนไพรและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมห้องนิทรรศการถาวร นั่งรถรางชมบรรยากาศ และพาชมสวนสมุนไพร

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

30

Oct'18

Activities

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีและคณะผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1/2561 เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดลและคณะผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1/2561  เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นกรณีพิเศษ โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมห้องนิทรรศการถาวร และนั่งรถรางชมบรรยากาศโดยรอบอุทยานธรรมชาติวิทยา

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

28

Oct'18

Activities

คณะนักศึกษาแพทย์แผนไทย จากโรงเรียนเพ็ญแขแพทย์แผนไทย เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 คณะนักศึกษาแพทย์แผนไทย จากโรงเรียนเพ็ญแขแพทย์แผนไทย เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพร และเครื่องยาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแพทย์แผนไทย โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาเดินชมสวนสมุนไพร พาชมห้องนิทรรศการถาวร นั่งรถราง และทำกิจกรรมดูเครื่องยาต่างๆ

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

25

Oct'18

Activities

คณะนักศึกษาและอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 คณะนักศึกษาและอาจารย์ จากสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพร และได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมห้องนิทรรศการถาวร นั่งรถราง ทำกิจกรรมยาดมสมุนไพร และทำกิจกรรมแผงอัดพรรณไม้จิ๋ว

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

24

Oct'18

Activities

คณะบุคลากร จากโรงเรียนสยามสามไตร เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 คณะบุคลากร จากโรงเรียนสยามสามไตร เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ ถ่ายทอดสู่นักเรียนอย่างถูกต้อง และเกิดผลตามเป้าหมายของโรงเรียน โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมห้องนิทรรศการถาวร นั่งรถรางและทำยาดมสมุนไพร

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark