News

01

Mar'19

Activities

นักศึกษาและอาจารย์ จาก Tokyo University of Agriculture and Technology เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 1 มีนาคม 2562 นักศึกษาและอาจารย์ จาก National University Corporation Tokyo University of Agriculture and Technology เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีอาจารย์ ดร.เบญญากาญจน์ พงศ์กิจวิทูร อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล และบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมห้องนิทรรศการถาวร นั่งรถรางชมบรรยากาศ และพาชมสวนสมุนไพร

 

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

01

Mar'19

Activities

นักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนธรรมภิรักษ์ เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 1 มีนาคม 2562 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 และคุณครู จำนวนทั้งหมด 69 คน จากโรงเรียนธรรมภิรักษ์ เข้าทัศนศึกษาและทำกิจกรรมฐานปัจฉิมนิเทศ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย นั่งรถรางชมบรรยากาศและทำกิจกรรมอัดพรรณไม้แห้งด้วยแผง Herbarium จิ๋ว

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

01

Mar'19

Activities

กลุ่มเด็กระดับชั้นอนุบาล 1-3 จากศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย โครงการอนุบาลสาธิตเพื่อพัฒนาศักยภาพ ม.มหิดล เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 27 -28 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม 2562  กลุ่มเด็กระดับชั้นอนุบาล 1 – 3 จากศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย โครงการอนุบาลสาธิตเพื่อพัฒนาศักยภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เพื่อให้เด็กสามารถเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงและสร้างความเข้าใจให้เด็กเกี่ยวกับสมุนไพร ชื่อ สรรพคุณและคุณลักษณของสมุนไพรแต่ละชนิด โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาเดินชมสวนสมุนไพร นั่งรถราง ทำกิจกรรมเส้นสายระบายสี ทำกิจกรรมวุ้นจากสีธรรมชาติและทำกิจกรรมอัดพรรณไม้แห้งด้วยแผง Herbarium จิ๋ว

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

27

Feb'19

Activities

คณะนักศึกษาและอาจารย์ จากคณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 คณะนักศึกษาชั้นปีที่1 และอาจารย์ จากคณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมในรายวิชา MEDICINAL PLANTS โดยเข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความเข้าใจในเรื่องสมุนไพรที่มีหลากหลาย มีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาเดินชมห้องนิทรรศการถาวร นั่งรถราง และพาเดินชมสวนสมุนไพร

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

23

Feb'19

Activities

คณะนักศึกษาและอาจารย์ จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 คณะนักศึกษาและอาจารย์ จากสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้และประโยชน์ที่ได้รับมาใช้พัฒนาด้านการเรียนในรายวิชาการเลือกใช้วัสดุพืชพรรณในงานภูมิทัศน์ โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาเดินชมสวนสมุนไพรและนั่งรถราง

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

16

Feb'19

Activities

คณะนักศึกษาและอาจารย์ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 คณะนักศึกษาและอาจารย์ จากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับพื้นที่ชุ่มน้ำทั้งด้านชีววิทยา สิ่งแวดล้อมและพืชสมุนไพร โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาเดินชมสวนสมุนไพรและนั่งรถราง

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

09

Feb'19

Activities

คณะนักศึกษาและอาจารย์ จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าใช้พื้นที่ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 คณะนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 3 และอาจารย์ จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าใช้พื้นที่ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ  เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การใช้สมุนไพรในการดูแลรักษาสุขภาพ และมีกิจกรรมเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงช่วยให้นักศึกษาสามารถจดจำ เรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ภก. วงศ์สถิตย์ ฉั่วกุล ดร.ธนิกา ปฐมวิชัยวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ บุคลากร จากคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล และบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

02

Feb'19

Activities

คณะอาจารย์ จาก Indonesia Institute of Sciences และ Kyoto University ACEAN Center เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562  Prof. Dr. Enny Sundarmonowati จาก Indonesia Institute of Sciences ปะเทศอินโดนนีเซีย และ Dr. Ayako Fujieda จาก Kyoto University ASEAN Center ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ จากสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาเดินชมสวนสมุนไพร พาชมห้องนิทรรศการถาวรและนั่งรถราง

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

31

Jan'19

Information

Announcement

Sireeruckhachati Nature Learning Park

Will be closed on February 1, 2019

because the average Particulate Matter concentration (PM 2.5)

has exceeded an acceptable limit.

30

Jan'19

Activities

คณะนักเรียนและอาจารย์ ในโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 คณะนักเรียนและอาจารย์ ในโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาจาก Seoul Science High School สาธารณรัฐเกาหลี เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้คณะนักเรียนและอาจารย์ได้ศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติด้านสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทดลองพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยา โดยมี ดร.ธนิกา ปฐมวิชัยวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ จากคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล และบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมสวนสมุนไพร นั่งรถรางและสาธิตการทำยาดม

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark