News

28

Mar'19

Activities

กลุ่มบุคลากร จากโครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 28 มีนาคม 2562 กลุ่มบุคลากร จากโครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จัดโครงการศึกษาดูงานและสร้างเครือข่ายสวนพฤกษศาตร์ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมสวนสมุนไพร นั่งรถรางชมบรรยากาศและพาชมห้องนิทรรศการถาวร

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

23

Mar'19

Activities

สมาชิกสตรีตาบอด จากสมาคมสตรีตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 23 มีนาคม 2562 สมาคมสตรีตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร จัดโครงการร่วมกับอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ พาสมาชิกสตรีตาบอดและอาสาสมัคร รวม 40 ท่าน เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมห้องนิทรรศการถาวร พาชมสวนสมุนไพร กิจกรรมเพาะชำสมุนไพรเพื่อใช้ประโยชน์ และทำกิจกรรมเมนูอาหารสมุนไพร: ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนสมุนไพร โดยกลุ่มสมาชิกสตรีตาบอดและอาสาสมัคร ร่วมรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพและทำกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

22

Mar'19

Information

ประกาศปิดให้บริการ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทย 2562 (วันสงกรานต์)

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ปิดให้บริการ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์) ในวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 ถึงวันอังคารที่ 16 เมษายน 2562
และจะเปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่วันพุธที่ 17 เมษายน 2562

20

Mar'19

Activities

นักศึกษาและอาจารย์ จากสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 20 มีนาคม 2562 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และอาจารย์ จากสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ทางด้านพืชสมุนไพร โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมสวนสมุนไพร พาชมและพาชมห้องนิทรรศการถาวร

 

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

20

Mar'19

Information

กลุ่มเภสัชกร จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสมุนไพรไทย ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 20 มีนาคม 2562 คณะเภสัชกร จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมสวนสมุนไพร พาชมห้องนิทรรศการถาวร และนั่งรถรางชมบรรยากาศ

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

20

Mar'19

Information

นักศึกษาและอาจารย์ จากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 20 มีนาคม 2562 นักศึกษาและอาจารย์ จากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 28 ท่าน ได้เปิดโครงการจัดการเรียนการสอนภาษา – วัฒนธรรมไทย สำหรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา วาทวิทยา ให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษา เรียนรู้ด้านสมุนไพร โดยเข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

14

Mar'19

Activities

นักศึกษาและอาจารย์ จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 14 มีนาคม 2562 นักศึกษาและอาจารย์ จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จำนวน 57 ท่าน ได้จัดทำโครงการนำนักศึกษา เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ทางด้านพืชสมุนไพร โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมสวนสมุนไพร พาชมห้องนิทรรศการถาวร นั่งรถรางชมบรรยากาศและเล่นเกมโปรตามอนทายชื่อสมุนไพร

 

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

06

Mar'19

Activities, Information

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติและคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดนิทรรศการสมุนไพร ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 16 สมุนไพร นวดไทย อนาคตไทย (Thai Herbs and Nuad Thai for Thai Future)

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติและคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญจาก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ให้เข้าร่วมจัดนิทรรศการสมุนไพร ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 16 สมุนไพร นวดไทย อนาคตไทย (Thai Herbs and Nuad Thai for Thai Future) ในระหว่างวันที่ 6 – 10 มีนาคม 2562 ณ อิมแพค ฮอลล์ 10-11-12 เมืองทองธานี

โดยในวันที่ 6 มีนาคม 2562  ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวเปิดงาน ปาฐกถาพิเศษ เดินเยี่ยมชมนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ และเดินเข้าชมนิทรรศการของอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ โดยมี ผศ.ดร.ภก. ภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน ผศ.ดร.ภญ. นิศารัตน์ ศิริวัฒนเมธานนท์และบุคลากรอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ พาเข้าชม  ซึ่งภายในนิทรรศการ ได้จัดแสดงสมุนไพร เครื่องยาและข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับสมุนไพรที่ใช้ในการนวดและแก้ปวดเมื่อย การบริหารร่างกายด้วยฤาษีดัดตน ทั้งยังมีกิจกรรมตอบคำถามสมุนไพร หมอยาพาชมสมุนไพรและกิจกรรมสาธิตการบริหารร่างกายด้วยฤาษีดัดตน

บรรยากาศภายในงาน มีผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจและเข้าร่วมทำกิจกรรมของนิทรรศการอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นจำนวนมาก

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark

04

Mar'19

Information

“อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์” มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนเที่ยวงาน มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 16

พบกับนิทรรศการของ “อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ ” มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ที่ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 16 สมุนไพร นวดไทย อนาคตไทย (Thai Herbs and Nuad Thai for Thai Future) ในระหว่างวันที่ 6 – 10 มีนาคม 2562  ณ อิมแพค ฮอลล์ 10-11-12 เมืองทองธานี ใน Wisdom Zone ที่ 9 ตรงทางเข้าHall 10

ภายในนิทรรศการของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ได้จัดแสดงสมุนไพร เครื่องยาและข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับสมุนไพรที่ใช้ในการนวดและแก้ปวดเมื่อย การบริหารร่างกายด้วยฤาษีดัดตน ทั้งยังมีกิจกรรมตอบคำถามสมุนไพร หมอยาพาชมสมุนไพรและกิจกรรมสาธิตการบริหารร่างกายด้วยฤาษีดัดตน

แล้วพบกันในงานนะคะ

02

Mar'19

Activities

คณะอาจารย์ ศิษย์เก่าและบุคลากร จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 2 มีนาคม 2562 ในโอกาสที่สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีและมหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงาน “MU Blue Night คืนสู่เหย้า เรามหิดล” ครั้งที่ 6 ซึ่งสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ต้องการประชาสัมพันธ์สถานที่สำคัญภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เป็นที่รู้จักและเผยแพร่สู่ภายนอก โดยพาผู้เข้าร่วมงาน ทั้งอาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ใหม่และบุคลากร เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมสวนสมุนไพรและนั่งรถรางชมบรรยากาศสวนสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark