News

28

Jun'19

Activities

นักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 กลุ่มนักเรียนและคุณครู จำนวนทั้งหมด 108 คน จากโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยงานโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ (One day Camp) ประจำปีการศึกษา2562 เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง และมีความสามารถในการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาเดินชมสวนสมุนไพร สาธิตการทำยาดมสมุนไพร นั่งรถรางชมสวนสมุนไพร ทำกิจกรรมอัดพรรณไม้แห้งด้วยแผง Herbarium จิ๋ว ชมห้องนิทรรศการถาวรและกิจกรรมการขยายพันธุ์สมุนไพร

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

27

Jun'19

Activities, Information

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ลงนามในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการระบุชนิดสมุนไพรด้วยภาพโดยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Herb ID)

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และรักษาการแทนผู้จัดการอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ในนามผู้แทนรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการระบุชนิดสมุนไพรด้วยภาพโดยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Herb ID) โดยมี นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวเปิดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิการบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวรายงานความเป็นมาในการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

การลงนามบันทึกตกลงฯ (MOU) เป็นจัดร่วมกันระหว่าง 6 หน่วยงาน ได้แก่นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการปิโตเลียมแห่งประเทศไทย รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ และนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำหรับการลงนามบันทึกตกลง (MOU) ในครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนรู้จักชนิด สรรพคุณ วิธีการใช้ และข้อควรระวัง อันนำไปสู่การส่งเสริมและการใช้ประโยชน์เพื่อสุขภาพอย่างกว้างขวาง ซึ่งจะส่งงผลต่อประชาชนตั้งแต่เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร ผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้บริโภคผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและการแพทย์ทางเลือก

26

Jun'19

Activities

นักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เข้าทัศนศึกษา อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 กลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 และคุณครู จำนวนทั้งหมด 116 คน จากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง และสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาเดินชมสวนสมุนไพร ชมห้องนิทรรศการถาวร นั่งรถรางชมสวนสมุนไพร ทำกิจกรรมอัดพรรณไม้แห้งด้วยแผง Herbarium จิ๋วและสาธิตการทำยาดมสมุนไพร

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

21

Jun'19

Activities

นักศึกษาและอาจารย์ จาก Ngee Ann Polytechnic, Singapore เข้าทัศนศึกษา อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 นักศึกษาและอาจารย์ จาก Ngee Ann Polytechnic, Singapore จำนวน 24 คน เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีอาจารย์ ดร.เบญญากาญจน์ พงศ์กิจวิทูร อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล และบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมห้องนิทรรศการถาวร นั่งรถรางชมบรรยากาศ และพาชมสวนสมุนไพร

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

20

Jun'19

Activities

กลุ่มนักเรียน ผู้ปกครองและคุณครู จากโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี เข้าทัศนศึกษา อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 กลุ่มนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ผู้ปกครองและคุณครู จากโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี เขตภาษีเจริญ เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน ช่วยให้นักเรียนได้รู้จักชนิดของพืชสมุนไพรใกล้ตัวและเรียนรู้วิธีธรรมชาติรอบตัว โดยมี ผศ.ดร.ภก. ภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน ผศ.ดร.ภญ. นิศารัตน์ ศิริวัฒนเมธานนท์ เจ้าหน้าที่จากคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดลและบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาเดินชมสวนสมุนไพร ชมห้องนิทรรศการถาวร ทำกิจกรรมอัดพรรณไม้แห้งด้วยแผง Herbarium จิ๋ว นั่งรถรางชมบรรยากาศและกิจกรรมวุ้นจากสีธรรมชาติ

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

20

Jun'19

Activities

กลุ่มนักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนบ้านคลองสำโรง เข้าทัศนศึกษา อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 กลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 และคุณครู จำนวนทั้งหมด 70 คน จากโรงเรียนบ้านคลองสำโรง เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับพรรณไม้และธรรมชาติวิทยา โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ทำกิจกรรมอัดพรรณไม้แห้งด้วยแผง Herbarium จิ๋ว

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

19

Jun'19

Activities

คณะนักศึกษา จากโรงเรียนไทยสปาบูรพา เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 คณะนักศึกษา สาขาเภสัชกรรม จากโรงเรียนไทยสปาบูรพา จังหวัดตราด เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ พาชมสวนสมุนไพรและนั่งรถรางชมสวนสมุนไพร

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

19

Jun'19

Activities

คณะผู้แทน จากมหาวิทยาลัย Hanshan Normal เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ด้วยคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พาคณะผู้แทน จากมหาวิทยาลัย Hanshan Normal สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน10 ท่าน และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล 2 ท่าน เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ชมห้องนิทรรศการถาวรและพาเดินชมสวนสมุนไพร

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

07

Jun'19

Activities

กลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 และคุณครู จากดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าทัศนศึกษา อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 กลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 จำนวน 18 คน และคุณครู จำนวน 4 คน จากดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง จนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง ในโครงงาน มหัศจรรย์แห่งชีวิต (The miracle of life) มีเนื้อหาการเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของสิ่งมีชีวิตคน พืช และสัตว์ เพื่อเรียนรู้ความสัมพันธ์ และเห็นคุณค่าของสิ่งมีชีวิต โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย เดินชมสวนสมุนไพร นั่งรถรางชมบรรยากาศสวนสมุนไพร ทำกิจกรรมอัดพรรณไม้แห้งด้วยแผง Herbarium จิ๋ว พาชมห้องนิทรรศการถาวร กิจกรรมทำยาดมสมุนไพรและทำกิจกรรมสาธิตการขยายพันธุ์สมุนไพร

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

06

Jun'19

Activities

กลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 68 คน และคุณครู จำนวน 8 คน จากโรงเรียนวรรณสว่างจิต เข้าทัศนศึกษา อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 กลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 68 คน และคุณครู จำนวน 8 คน จากโรงเรียนวรรณสว่างจิต เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อเรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบตัว วัฎจักรของพืชดอกและส่วนประกอบของพืชดอก โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ทำกิจกรรมอัดพรรณไม้แห้งด้วยแผง Herbarium จิ๋ว พาชมห้องนิทรรศการถาวร เดินชมสวนสมุนไพร

นั่งรถรางชมบรรยากาศสวนสมุนไพร ทำกิจกรรมสาธิตการขยายพันธุ์สมุนไพรและเล่นเกมส์แรลลี่สมุนไพร

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark