News

21

Aug'19

Activities

นักเรียนและอาจารย์ จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ด้วยหลักสูตรเตรียมศิลปินดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง 6 ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตที่หลากหลาย โดยพานักเรียนและอาจารย์ จำนวน 72 คน เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ พาชมสวนสมุนไพร ชมห้องนิทรรศการถาวรและนั่งรถรางชมสวนสมุนไพร

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

17

Aug'19

Activities

โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน สมุนไพรเพื่อผู้สูงวัยใช้ดูแลสุขภาพ ในธีมงาน “ควงคู่สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ”

วันที่ 17 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และรักษาการแทนผู้จัดการอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงานโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน สมุนไพรเพื่อผู้สูงวัยใช้ดูแลสุขภาพ ในธีมงาน “ควงคู่สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ” ทั้งนี้โดยมีผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมจำนวน 80 คน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อส่งเสริมการใช้พืชสมุนไพร ผักสวนครัวในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และส่งเสริมความเข้าใจระหว่างผู้สูงอายุและผู้ดูแลใกล้ชิด เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีและส่งผลต่อการดูแลผู้สูงอายุได้ดียิ่งขึ้นด้วย โดยภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น รถรางพาชมสมุนไพรในอุทยานฯ สาธิตการปลูกสมุนไพรเบื้องต้น วิทยากรพาชมห้องนิทรรศการถาวร การฝึกบริหารร่างกายด้วยฤาษีดัดตน พร้อมทั้งฟังบรรยายในหัวข้อ “เรียนรู้ เข้าใจ วัยสูงอายุ” และ “สมุนไพรสำหรับผู้สูงวัยใช้ดูแลสุขภาพ” ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ ความสนุกสนานและความรู้สำหรับผู้สูงอายุ ที่มีประโยชน์สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้

ติดตามข่าวสารของอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ที่
https://sireepark.mahidol.ac.th หรือ Facebook Fanpage: Sireepark

09

Aug'19

Activities

นักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ จากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ) สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ได้จัดงานปฐมนิเทศและสัมมนานักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยนำนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ จำนวน 13 ท่าน เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  เพื่อเป็นการให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ซึมซับถึงวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยมหิดลและยังได้ช่วยในการประชาสัมพันธ์สวนสมุนไพรให้เป็นที่รู้ใจในสังคม โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ พาชมสวนสมุนไพร ชมห้องนิทรรศการถาวรและนั่งรถรางชมสวนสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

09

Aug'19

Activities

ประชาชนและเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานเทศบาลตำบลนายาง เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ประชาชนและเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานเทศบาลตำบลนายาง จำนวน 190 ท่าน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดู ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ โดยเทศบาลตำบลนายางได้จัดทำโครงการอบรมหมอหมู่บ้านตามพระราชประสงค์เทศบาลตำบลนายาง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านสมุนไพร สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลและรักษาพยาบาลเบื้องต้น ในฐานะหมอหมู่บ้านประจำชุมชนได้อย่างถูกต้อง โดยมี ผศ.ดร.ภก. ภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน หัวหน้าภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ ดร.ธนิกา ปฐมวิชัยวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ พาชมสวนสมุนไพร นั่งรถรางชมสวนสมุนไพร ชมห้องนิทรรศการถาวรและกิจกรรมการเรียนรู้ลักษณะเภสัชวัตถุ

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

07

Aug'19

Activities

คณาจารย์และนักศึกษาจาก College of Pharmacy, University of Arizoneเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการศึกษาดูงานด้านระบบเภสัชกรรมในไทย ให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาจาก College of Pharmacy, University of Arizone จำนวน 20 ท่าน โดยเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี อาจารย์ ดร.ดวงใจ ตั้งมั่นในธรรม ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ เป็นผู้บรรยายและพาชมสวนสมุนไพร

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

07

Aug'19

Activities

นักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 นักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยได้จัดโครงการ Study Tour Project ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 167 คน เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและสนับสนุนส่งเสริมให้ตระหนัก ภูมิใจในคุณค่าวัฒนธรรมไทยในท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดโครงการและบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ พาชมสวนสมุนไพร นั่งรถรางชมสวนสมุนไพร ชมห้องนิทรรศการถาวรและทำกิจกรรมอัดพรรณไม้แห้งด้วยแผง Herbarium จิ๋ว

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

04

Aug'19

Activities

กลุ่มนักศึกษา จากโรงเรียนไทยสปาบูรพา เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

Sorry, this entry is only available in ไทย.

04

Aug'19

Activities

กรุ๊ปเด็กๆ และผู้ปกครอง เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 4 สิงหาคม 2562 กลุ่มเด็กๆ และผู้ปกครอง เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ทำยาดมสมุนไพรสูตรเฉพาะหนูทำเอง และกิจกรรมวุ้นสีจากธรรมชาติ

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

02

Aug'19

Activities

บุคลากร จากบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

Sorry, this entry is only available in ไทย.

02

Aug'19

Activities

คณะนักเรียนและอาจารย์ จากโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 นักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ จำนวน 133 คน เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนและได้รับความรู้จากสถานที่จริงนอกเหนือจากตำรา โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาเดินชมสวนสมุนไพร ชมห้องนิทรรศการถาวรและนั่งรถรางชมบรรยากาศสวน

 

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark