News

12

Sep'19

Activities

นักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 12 กันยายน 2562  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกสถานที่ ซึ่งมีนักเรียนระดับชั้นปีที่ 4-6 และคุณครู ทั้งหมด 50 คน  เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณของความเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้น รู้จักวิชาชีพทางการวิจัยที่หลากหลาย เห็นคุณค่าและความสำคัญของงาน ด้านวิทยาศาสตร์ โดยมีบุคลากรประจำอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ พร้อมทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เดินชมสวนสมุนไพร พาชมห้องนิทรรศการ นั่งรถรางพาชมบรรยากาศ

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

12

Sep'19

Activities

นักศึกษาและอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 12 กันยายน 2562 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดโครงการเรื่อง “การศึกษาดูงานด้านสมุนไพรและสิ่งแวดล้อม” โดยเข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมได้รับความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรและสรรพคุณในการดูแลสุขภาพ ตลอดจนวิธีการสกัดสาระสำคัญในสมุนไพร และให้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมีจำนวนนักศึกษาภาควิชาเคมีชั้นปีที่ 3 พร้อมทั้งอาจารย์ ทั้งหมด 33 คน โดยมีบุคลากรประจำอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ พร้อมทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เดินชมสวนสมุนไพร พาชมห้องนิทรรศการ นั่งรถรางพาชมบรรยากาศ และกิจกรรมแผงอัดพรรณไม้จิ๋ว

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

05

Sep'19

Activities

บุคลากร จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 5 กันยายน 2562 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  หน่วยงานของรัฐในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดโครงการสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2562 ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้บุคลากรได้เปิดโลกทัศน์สู่มุมมองแห่งการเรียนรู้ใหม่ๆ ซึ่งมีบุคลากรของ สสวท. จำนวนทั้งหมด 117 คน โดยมีบุคลากรประจำอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ พร้อมทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น พาชมห้องนิทรรศการ นั่งรถรางพาชมบรรยากาศ และกิจกรรมแผงอัดพรรณไม้จิ๋ว

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

04

Sep'19

Activities

นักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนธรรมรักษา เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 4 กันยายน 2562 โรงเรียนธรรมรักษา ได้จัดโครงการทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเสริมสร้างความรู้ต่อยอดจากในห้องเรียน และสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนได้เห็นถึงความสำคัญของพืชพรรณต่าง ๆ ที่มีต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งมีนักเรียนระดับชั้นประถามศึกษาปีที่ 1 และคุณครู จำนวนทั้งหมด 104 คน โดยมีบุคลากรประจำอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ พร้อมทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เดินชมสวนสมุนไพร พาชมห้องนิทรรศการ นั่งรถรางพาชมบรรยากาศ และกิจกรรมทำยาดมสมุนไพร

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

30

Aug'19

Activities

คุณครูและนักเรียน จากโรงเรียนประทุมอนุสรณ์ เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2562 โรงเรียนประทุมอนุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ได้เรียนรู้พืชสมุนไพรและปลูกฝังให้รู้จักรักธรรมชาติ ซึ่งมีนักเรียนระดับชั้นประถามศึกษาปีที่ 5 และคุณครู จำนวนทั้งหมด 62 คน โดยมีบุคลากรประจำอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ พร้อมทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เดินชมสวนสมุนไพร พาชมห้องนิทรรศการและนั่งรถรางพาชมบรรยากาศภายใน

 

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

29

Aug'19

Activities

นักศึกษาพยาบาลต่างประเทศ เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบันการศึกษาพยาบาลในต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ วิชาชีพและวัฒนธรรม ตลอดจนสร้างเสริมประสบการณ์และสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน ซึ่งมีนักศึกษาต่างประเทศและผู้ประสานงาน จำนวนทั้งหมด 16 คน เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ชมห้องนิทรรศการถาวร นั่งรถรางชมสวนสมุนไพร พาชมสวนสมุนไพรและทำยาดมสมุนไพร

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

29

Aug'19

Activities

นักศึกษา จาก Yunnan University เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดหลักสูตรภาคฤดูร้อน “Sawasdee Thailand 2019” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทย ประวัติศาสตร์ไทย ตลอดจนเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้แก่นักศึกษาต่างชาติ โดยพานักศึกษา จาก Yunnan University จำนวน 21 คน เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย นั่งรถรางชมสวนสมุนไพร พาชมสวนสมุนไพร ชมห้องนิทรรศการถาวรและทำยาดมสมุนไพร

 

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

28

Aug'19

Activities

คุณครูและนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนถาวรวิทยา จังหวัดกาญจนบุรี มาทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 คุณครูและนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนถาวรวิทยา จังหวัดกาญจนบุรี มาทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพร โดยมีบุคลากรประจำอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ พร้อมทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ทำยาดมสมุนไพร แผงอัดพรรณไม้จิ๋ว สอนท่าบริหารร่างกายแบบฤๅษีดัดตน เดินชมสวนและนั่งรถรางพาชมบรรยากาศภายใน พร้อมบทบรรยายสมุนไพร 30 ชนิด

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

26

Aug'19

Activities

Announcement

Sireeruckhachati Nature Learning Park

Will be closed on 8 September 2019

Will be re-opened on Wednesday 11th September 2019

25

Aug'19

Activities

นักศึกษาและอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 25 สิงหาคม 2562 ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ได้เปิดให้มีการสอนรายวิชาพืชสมุนไพรและการใช้ประโยชน์ โดยพานักศึกษาและอาจารย์ จำนวน 13 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ พาชมสวนสมุนไพร กิจกรรมการเรียนรู้ลักษณะเภสัชวัตถุ ชมห้องนิทรรศการถาวรและนั่งรถรางชมสวนสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark