News

20

Apr'18

Activities

นักศึกษาและอาจารย์ จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 นักศึกษาและอาจารย์ จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดโครงการศึกษาดูงาน ตามรายวิชา เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหารายวิชามากขึ้นและลงมือปฏิบัติจริง โดยเข้าเยี่ยมชมศึกษาสมุนไพร ชมห้องนิทรรศการ นั่งรถรางชมบรรยากาศภายในและกิจกรรมสาธิตการทำลูกประคบ โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานธรรมชาติวิทยฯ เป็นวิทยาการในการนำชมและทำกิจกรรม

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark