News

30

Mar'18

Activities

คณะนักศึกษาและอาจารย์ จากวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าเยี่ยมชม

คณะนักศึกษาและอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แขนงการดูแลสุขภาพเด็ก จากวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าเยี่ยมชมสมุนไพร ชมห้องนิทรรศการ และนั่งรถราง เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้การสาธารณสุขมูลฐาน ส่งเสริมการใช้สมุนไพรในครัวเรือน ในการประกอบรายวิชา โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยาน เป็นวิทยากรในการนำชม

สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/sireepark