News

18

Sep'20

Activities

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำนักศึกษาในรายวิชาสมุนไพรและเภสัชกรรมแผนไทย เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติมหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2563

         คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำอาจารย์และนักศึกษาในรายวิชาสมุนไพรและเภสัชกรรมแผนไทย เข้าศึกษาดูงาน ณ​ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับนักศึกษา และบรรลุวัตถุประสงค์ในรายวิชา อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ จึงจัดวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์คอยให้การต้อนรับ และให้ความรู้ในกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมเดินชมสวนสมุนไพร กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าถึงต้นสมุนไพรต่าง ๆ ในตำรายาไทยอย่างใกล้ชิด เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นถึงลักษณะส่วนต่าง ๆ ของพืชได้อย่างชัดเจน เช่น ดอก ใบ ลำต้น ข้อต่อ เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถดมกลิ่น หรือชิมรสชาติของต้นสมุนไพรที่สามารถกินสดได้อีกด้วย ถัดมาในส่วนของห้องนิทรรศการถาวรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ที่จัดแสดงเกี่ยวกับความเป็นมาของแพทย์แผนไทย และการพัฒนายาสมุนไพรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นักศึกษาได้เห็นถึงกระบวนการการผลิต และสินค้าที่ผลิตจากสมุนไพรที่มีอยู่ในปัจจุบัน

         นอกจากการศึกษาสมุนไพรแล้ว นักศึกษาได้เห็นความสวยงามของธรรมชาติและความสมบูรณ์ของสภาพแวดล้อมภายในอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมไปกับการเดินศึกษาสมุนไพรในอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ

         อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าประสบการณ์การเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้จะพัฒนานักศึกษาของท่านให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ และรักสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติในอนาคต และได้ให้การต้อนรับท่านอีกในโอกาสถัดไป

website: https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: Sireepark