News

11

Nov'19

Activities

The Visitors Yayee Planet visited Sireeruckhachati Nature Learning Park, Mahidol University.

กลุ่มครอบครัวและบุตรหลานนำโดย Yayee Planet เข้าเยี่ยมชมสวนสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยา สิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์และความรู้นอกห้องเรียนให้แก่บุตรหลานในวันหยุด โดยทางอุทยานฯ ได้จัดกิจกรรมสาธิต ได้แก่ กิจกรรมแผงอัดพรรณไม้จิ๋ว กิจกรรมเมนูสมุนไพร และ กิจกรรมสาธิตการขยายพันธุ์สมุนไพรและเข้าชมห้องนิทรรศการถาวร โดยมีวิทยากรให้คำแนะนำเกี่ยวกับชื่อและสรรพคุณของสมุนไพรชนิดต่างๆ เพื่อที่ผู้เข้าชมจะได้รับความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล ทั้งนี้ผู้เข้าชมจะได้เห็นว่าพืชสมุนไพรต่างๆ เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวในชีวิตประจำวันทั้งในอาหาร หรือ น้ำดื่มที่ทำมาจากสมุนไพร ล้วนหาได้ง่ายตามท้องตลาดในปัจจุบัน

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark