News

14

Sep'19

Activities

นักศึกษาและอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 14 กันยายน 2562 คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดทำโครงการศึกษาภาคสนามเพื่อเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ในรายวิชาเภสัชกรรมไทยประยุกต์ 1,2 สำหรับนิสิตแพทย์แผนไทยประยุกต์  ซึ่งมีนักศึกษาและอาจารย์ จำนวนทั้งหมด 49 คน เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเพิ่มพูนทักษะและศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา ส่วนที่ใช้ และสรรพคุณของสมุนไพร รวมถึงศึกษาวิวัฒนาการของการแพทย์แผนไทย โดยมีบุคลากรประจำอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ พร้อมทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เดินชมสวนสมุนไพรและพาชมห้องนิทรรศการ

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark