News

22

Aug'19

Activities

นักศึกษาและอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยพานักศึกษาและอาจารย์ จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เพื่อให้นักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ให้พร้อมรับกับการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ สร้างความรู้ความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์ทางด้านวิทยาการสมุนไพร โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ ชมห้องนิทรรศการถาวรและพาชมสวนสมุนไพร

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark