News

09

Dec'17

Activities

นักศึกษาและอาจารย์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จาก ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เข้าเยี่ยมชม

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอต้อนรับกลุ่ม นักศึกษาและอาจารย์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่เข้ามาเยี่ยมชมสมุนไพรไทยและชมห้องนิทรรศการ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักถึงคุณค่าสมุนไพรไทย เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30-15.30 น.