News

27

Sep'18

Activities

นักศึกษา จากรายวิชา SCPL285 มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาเรียนรู้

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 นักศึกษา จากรายวิชาSCPL285 (Plants and People) มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาเรียนรู้ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เพื่อให้นักศึกษา ได้ศึกษาแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ในการเรียน การทำงานต่อไปในอนาคต โดยมี ดร.ธนิกา ปฐมวิชัยวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ จากคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล และบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย พาชมห้องนิทรรศการถาวรและเดินชมสวนสมุนไพร

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark