News

04

Jul'18

Activities

นายทหารนักเรียน จากสถาบันภาษากองทัพไทย กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 นายทหารนักเรียน จากสถาบันภาษากองทัพไทย กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการจากกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือและกองทัพอากาศ กำหนดให้มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการศึกษาได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และศึกษาเกี่ยวกับพืชสมุนไพรเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน นำโดยเรือเอกหญิง ศิริลักษณ์ สิธิวงศ์ ประจำแผนกฝึกอบรม สถาบันภาษากองทัพไทย เป็นผู้ประสาน โดยเข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ทำกิจกรรมต่างๆ เช่น เดินชมสวนสมุนไพร นั่งรถราง ชมห้องนิทรรศการถาวรและทำยาดมสมุนไพร โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เป็นวิทยากรในการบรรยายและสาธิตทำกิจกรรม

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : sireepark