News

25

Apr'16

Activities

นักศึกษาและอาจารย์ วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

นักศึกษาและอาจารย์ วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  เข้าเยี่ยมชมและศึกษาสมุนไพรชนิดต่างๆ ทั้งพืชที่สามารถใช้ประโยชน์ทางยาได้ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 09.00-12.00 น.