News

06

Feb'16

Activities

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 3 จำนวน 123 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

ด้วยคณะเภสัชสาตร์ มหาวิทยาลัยหมิดล  ได้จัดการเรียนการสอนวิชา ปฏิบัติการเภสัชพฤกษศาสตร์ โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนได้รับความรู้ด้านการจำแนกพืชสมุนไพร เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 8.00-16.00 น.