News

21

Oct'15

Activities

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาสมุนไพรเกี่ยวกับ สรรพคุณ ขมิ้นชัน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

นักศึกษาจาก วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาเกี่ยวกับ สรรพคุณ ขมิ้นชัน ณ ลานสมุนไพรวงศ์ขิง อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 15.00-16.00 น.