News

04

Dec'15

Activities

นักวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ในประเภทสมาชิกอาเซียน เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ นักวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ในประเภทสมาชิกอาเซียน เข้าเยี่ยมชม บรรยากาศภายในสวนอุทยานฯและห้องนิทรรศการ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันศุกร์ที่  4 ธันวาคม 2558