News

23

Dec'16

Activities

งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบดี เข้าชมพื้นที่ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

คณะหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เข้าเยี่ยมชมห้องนิทรรศการ ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันศุกร์ ที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30-15.30 น. จำนวน 7 ท่าน