News

07

Feb'17

Activities

คณาจารย์และนักศึกษจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าถ่ายทำสื่อสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

คณาจารย์และนักศึกษาจาก สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าถ่ายภาพสมุนไพร 41 ชนิด สำหรับเผยแพร่ให้กับโรงเรียนต่างและบุคคลทั่วไป ณ  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันอังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00-17.00 น. จำนวน 7 ท่าน