News

01

Jul'16

Activities

คณะอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเยี่ยมชม อุทยานธรรมชาติสิรีรุกขชาติ

คณะอาจารย์ สาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อศุกร์ที่ 1 กรกฏาคม 2559 เวลา 08.30-11.00 น.