News

07

Apr'16

Activities

คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เมื่อวันจันทร์ที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 09.00-16.00 น.