News

26

Feb'17

Activities

คณะสื่อมวลชนอิหร่าน เข้าเยี่ยมชม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน มีโครงการนำสื่อมวลชนอิหร่าน เข้าศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ วัฒนธรรม และนิเวศวิทยาของไทย ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560