Information Type: Activities

02

Apr'21

Activities

บริษัท ซิซซา กรุ๊ป จำกัด เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 2 เมษายน 2564

คณะศึกษาดูงานจาก บริษัท ซิซซา กรุ๊ป จำกัด นำโดย นายอรรถนพ พันธุกำเหนิด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซิซซา กรุ๊ป จำกัด และคณะ เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เพื่อทุกท่านได้ข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรไทยอย่างถูกต้อง อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้จัดเตรียมิวทยากรให้การต้อนรับและให้ข้อมูลใน ด้านต่าง ๆ ของสมุนไพร พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้มีการถามตอบ ข้อสงสัยในประเด็นต่าง ๆ ตลอดการเข้าศึกษาดูงาน

website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

01

Apr'21

Activities, Information

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติออกบูธประชาสัมพันธ์กิจกรรมในงาน Summer Trip in Nakhonpathom 2021 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศาลายา จังหวัดนครปฐม

วันที่ 1 เมษายน 2564

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ออกบูธประชาสัมพันธ์กิจกรรม ต่าง ๆ ของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ในงาน Summer Trip in Nakhonpathom 2021 (ไปด้วยกันนะ)

งานนี้เป็นงานที่จัดขึ้นโดย สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 จึงจัดงานนี้ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม คาเฟ่และร้านอาหาร ได้ประชาสัมพันธ์และมีส่วนร่วมในการกระตุ้นให้ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดนครปฐมให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติ

งาน Summer Trip in Nakhonpathom 2021 นี้มีกำหนดจัดงานทั้งหมด 7 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 7 เมษายน 2564 โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครีปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมทั้งเยี่ยมชมบูธในงานครั้งนี้

website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

 

21

Mar'21

Activities

วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต นำนักศึกษาเข้าศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

วันที่ 21 มีนาคม 2564

       วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้นำนักศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพการแพทย์แผนไทย (ก) สำหรับประชาชนทั่วไป เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมเดินชมสวน เพื่อให้การศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อย และเต็มเปี่ยมไปด้วยเนื้อหาความรู้สำหรับผู้เข้าศึกษาดูงาน อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ จึงได้จัดเตรียมวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับต้นสมุนไพร มาให้ข้อมูลและให้การต้อนรับตลอดการศึกษาดูงาน

website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

19

Mar'21

Activities

ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคกลางและภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยมหิดล นำผู้เข้าร่วมประชุม เข้าชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 19 มีนาคม 2564

         ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคกลางและภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยมหิดล นำผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “Clean Environment for Better Life: สิ่งแวดล้อมดีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี” และการประชุมคณะกรรมการร่วม ระหว่าง สทอภ. และมหาวิทยาลัย (ศูนย์ภูมิภาค) จำนวน 30 คน เข้าเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

         เพื่อเป็นการเผยแพร่ศาสตร์การแพทย์แผนไทย และความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทยให้เป็นที่รู้จักไปในวงกว้าง อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ จึงได้เตรียมวิทยากรให้การต้อนรับ และให้ความรู้เกี่ยวกับต้นสมุนไพรให้แก่ผู้เข้าชมได้เล็งเห็นคุณค่า และความสำคัญของสมุนไพรไทยตลอดการเข้าชม

website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

 

13

Mar'21

Activities, Information

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานด้านสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 13 มีนาคม 2564
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก นำนักศึกษาในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย จำนวน 62 คน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับสมุนไพร ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อให้นักศึกษาเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับสมุนไพร และเรียนรู้จากต้นสมุนไพรจริงและนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานไปประยุกต์ใช้ได้จริง อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ จึงได้เตรียมวิทยากรให้การต้อนรับ และให้ความรู้ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สัมผัส ชิมรสชาติ ดมกลิ่น รวมไปถึงให้ความรู้ในการสังเกตลักษณะ และรูปร่างของสมุนไพร รวมไปถึงการเรียนรู้ในการถามตอบในประเด็นต่าง ๆ ที่นักศึกษามีข้อสงสัยระหว่างการเยี่ยมชม

18

Dec'20

Activities

รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ และรักษาการแทนผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน “The Sound of Siree” ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

18 ธันวาคม 2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ และรักษาการแทนผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน “The Sound of Siree” พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล และ อาจารย์ Richard Ralphs รองคณบดีฝ่ายการจัดการหอแสดงดนตรีและอาจารย์ใหญ่เตรียมอุดมดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เข้าร่วมกิจกรรม “The Sound of Siree” ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต ศาลายา

กิจกรรม “The Sound of Siree” นี้ถูกจัดขึ้นโดย โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เตรียมอุดมดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหิดลสิทธาคาร และงานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันเนรมิตรงานดนตรีในสวน ครั้งแรกของอุทยานธยานธรรมชาติวิทยาฯ โดยในกิจกรรมนี้ ถือเป็นงานดนตรีที่ส่งต่อความสุข และความอบอุ่นจากนักดนตรีและคณาจารย์จากหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี และทีมงานทุกท่านสู่ผู้ฟัง อีกทั้งยังเป็นการส่งท้ายปี 2563 นี้ให้เต็มไปด้วยความสุข ด้วยความไพเราะของเสียงดนตรี

website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

18

Dec'20

Activities

รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายในการประชุมวางแผนการดำเนินงาน อพ.สธ. – งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม ณ ห้อง 411 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ และรักษาการแทนผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการจัดประชุมวางแผนการดำเนินงาน อพ.สธ. – งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สำหรับโรงเรียนในจังหวัดนครปฐม พร้อมทั้งให้เกียรติบรรยาย ในหัวข้อ “ความเป็นมาของอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.ภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน หัวหน้าภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” ณ ห้อง 411 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ติดตามข่าวสารอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติเพิ่มเติมที่ www.sireepark.mahidol.ac.th

17

Dec'20

Activities

โรงเรียนพิมลวิทย์นำนักเรียนเข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 17 ธันวาคม 2563

       โรงเรียนพิมลวิทย์นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นประถมศึกษาปีที่6 จำนวน 136 คน เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรม อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ จึงได้จัดกิจกรรมสาธิตต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือทำ ได้แก่ “กิจกรรมระบายสีธรรมชาติ” เป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการสะกัดสีจากวัตถุดิบธรรมชาติ ต่าง ๆ อาทิเช่น ดอกกรรณิการ์ แก่นฝาง ดอกอัญชัญ เป็นต้น ต่อมาเป็น “กิจกรรมวุ้นจากสีธรรมชาติ” ในกิจกรรมนี้ใช้กระบวนการสะกัดสีเช่นเดียวกันกับกิจกรรมระบายสีธรรมชาติ แต่การนำสีที่ได้มาใช้นั้นแตกต่างกัน โดยในกิจกรรมนี้นำมาใช้ในอาหาร เพื่อทดแทนการใช้สีผสมอาหาร กิจกรรมถัดมาเป็น “กิจกรรมแผงอัดพรรณไม้จิ๋ว” กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่จำลองมาจากการเก็บตัวอย่างของนักพฤกษศาสตร์ ที่ออกพื้นที่สำรวจพรรณไม้ในป่า และเก็บตัวอย่างพรรณไม้กลับมาโดยใช้แผงอัดพรรณไม้ในการรักษาองค์ประกอบพืชให้สมบูรณ์และมีอายุยืน ไม่เน่าเสีย กินกรรมสุดท้าย “กิจกรรมอาหารสมุนไพร” ในกิจกรรมนี้ เป็นการนำเอาวัตถุดิบที่เป็นทั้งสมุนไพร และผักสวนครัวนำมาประกอบอาหารที่ทำได้ง่าย รสชาติอร่อย และมีประโยชน์ต่อสุขภาพอีกด้วย นอกจากนี้ น้อง ๆ นักเรียนยังได้เข้าชมส่วน ต่าง ๆ ของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ พร้อมกับวิทยากรบรรยายในส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น “กิจกรรมเดินชมสวนสมุนไพร” ที่มีวิทยากรบรรยายถึงคุณประโยชน์ ลักษณะ นอกจากนี้ น้อง ๆ นักเรียนยังมีโอกาสได้ลองชิม และดมกลิ่นจากต้นสมุนไพรสด ในลานนานาสมุนไพรได้ด้วย และนอกจากการเดินชมแล้ว ยังมีการเยี่ยมชมด้วยรถราง ที่จะมีการบรรยายคุณประโยชน์ต่าง ๆ ของสมุนไพรกว่า 30 ชนิดตลอดเส้นทาง

website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

 

02

Dec'20

Activities

โรงเรียนโพธิสารพิทยากรนำนักเรียนเข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 2 ธันวาคม 2563

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แผนการเรียนวิทย์ – แพทย์ จำนวน 54 คนเข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา เพื่อให้นักเรียนได้หาความรู้ พัฒนา และได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงตามแผนการเรียนที่นักเรียนสนใจจะประกอบวิชาชีพในอนาคต อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ จึงได้เตรียมวิทยากร ให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และพฤกษศาสตร์ ในกิจกรรมเดินชมสวนสมุนไพร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทำความรู้จักกับสมุนไพร รวมไปถึงรู้จักลักษณะเด่นของสมุนไพรแต่ละชนิดอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังได้เข้าชมห้องนิทรรศการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับแพทย์แผนไทย ที่เล่าเรื่องราวรวมถึงความเป็นมาของวงการแพทย์แผนไทย รวมไปถึงการพัฒนายาสมุนไพรไทยให้มีคุณภาพ และกลายมาเป็นสินค้าที่หาซื้อได้ทั่วไปในปัจจุบัน

 

website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

29

Nov'20

Activities

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ (สสวท) นำนักเรียนเข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563

         สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ (สสวท) นำนักเรียนทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทยในพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติ อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ จึงได้เตรียมวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสมุนไพร และวิทยาศาสตร์ คอยให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ในการเข้าชมห้องนิทรรศการ และกิจกรรมเดินชมสวน ในกิจกรรมนี้น้อง ๆ นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาสมุนไพรอย่างใกล้ชิด นอกจากได้รับความรู้ผ่านการบรรยายแล้ว ยังได้เรียนรู้สมุนไพรผ่านการสัมผัสผิวใบ รสชาติ และกลิ่นของต้นสมุนไพรในแต่ละชนิด และอีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นโอกาสพิเศษในการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่งของสมุนไพร นั่นก็คือ “กิจกรรมการเรียนรู้ลักษณะเภสัชวัตถุ” กิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมที่อธิบายเกี่ยวกับเครื่องยาสมุนไพร และธาตุวัตถุต่าง ๆ ที่มีการนำมาใช้ในตำรายาโบราณ นอกจากจะได้เรียนรู้ถึงคุณประโยชน์ของสมุนไพรและตัวยาสมุนไพรแล้ว ยังได้เรียนรู้ภูมิปัญญาโบราณในการผลิตยาในอดีต ในส่วนนี้อาจจะเป็นแรงบรรดาลใจในการศึกษาต่อไปในอนาคต

 

website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark