news and activities

22.08.2019

นักศึกษาและอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยพานักศึกษาและอาจารย์ จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เพื่อให้นักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ให้พร้อมรับกับการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ สร้างความรู้ความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์ทางด้านวิทยาการสมุนไพร โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ ชมห้องนิทรรศการถาวรและพาชมสวนสมุนไพร

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

Read more
news and activities

21.08.2019

นักเรียนและอาจารย์ จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ด้วยหลักสูตรเตรียมศิลปินดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง 6 ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตที่หลากหลาย โดยพานักเรียนและอาจารย์ จำนวน 72 คน เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ พาชมสวนสมุนไพร ชมห้องนิทรรศการถาวรและนั่งรถรางชมสวนสมุนไพร

 

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

Read more
news and activities

17.08.2019

โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน สมุนไพรเพื่อผู้สูงวัยใช้ดูแลสุขภาพ ในธีมงาน “ควงคู่สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ”

วันที่ 17 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และรักษาการแทนผู้จัดการอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงานโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน สมุนไพรเพื่อผู้สูงวัยใช้ดูแลสุขภาพ ในธีมงาน “ควงคู่สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ” ทั้งนี้โดยมีผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมจำนวน 80 คน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อส่งเสริมการใช้พืชสมุนไพร ผักสวนครัวในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และส่งเสริมความเข้าใจระหว่างผู้สูงอายุและผู้ดูแลใกล้ชิด เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีและส่งผลต่อการดูแลผู้สูงอายุได้ดียิ่งขึ้นด้วย โดยภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น รถรางพาชมสมุนไพรในอุทยานฯ สาธิตการปลูกสมุนไพรเบื้องต้น วิทยากรพาชมห้องนิทรรศการถาวร การฝึกบริหารร่างกายด้วยฤาษีดัดตน พร้อมทั้งฟังบรรยายในหัวข้อ “เรียนรู้ เข้าใจ วัยสูงอายุ” และ “สมุนไพรสำหรับผู้สูงวัยใช้ดูแลสุขภาพ” ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ ความสนุกสนานและความรู้สำหรับผู้สูงอายุ ที่มีประโยชน์สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้

ติดตามข่าวสารของอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ที่
https://sireepark.mahidol.ac.th หรือ Facebook Fanpage: Sireepark

Read more
about us

“Thai traditional wisdom to Global health”

Sireeruckhachati Nature Learning Park located in Mahidol University, Salaya Campus, Nakhon Pathom. It was established in 1981 as Medicinal Plant Garden Project initiated by Emeritus Prof. Dr. Nut Pamornprawat and Emeritus Prof. Payao Muenwongyad...

อ่านต่อ