ข่าวสารและกิจกรรม

19.09.2564

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล Museum Thailand Awards 2021 ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม รางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์และสืบสาน

วันที่ 19 กันยายน 2564

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล รางวัล Museum Thailand Awards 2021 ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม รางวัลดีเด่นด้านการอนุรักษ์และสืบสาน จาก สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)

โดยการได้รับรางวัลดังกล่าวได้ดำเนินการคัดเลือกโดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ(สพร.) หน่วยงานภายในของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ดำเนินการคัดเลือกพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในประเทศไทย เพื่อเข้ารับรางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่นประจำปี หรือ รางวัล “Museum Thailand Awards” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในประเทศไทยเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีทั้ง “คุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้” และ “มาตรฐานพิพิธภัณฑ์ตามแบบสากล”

ซึ่งอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ นอกจากจะเป็นสวนพฤกษศาสตร์สมุนไพรที่รวบรวม และจัดแสดงต้นสมุนไพรจริงขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้ว ยังมุ่งเน้นการอนุรักษ์องค์ความรู้ทางด้านแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยให้เข้ามามีบทบาทกับวิถีชีวิตประจำวันของคนในสังคมไทยในปัจจุบัน

การได้รับรางวัลดังกล่าวอาจเป็นเครื่องหมายการันตีความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์ของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ มีความโดดเด่นในการอนุรักษ์องค์ความรู้ที่มีคุณค่าของประเทศไทย แต่เพื่อการอนุรักษณ์อย่างยั่งยืนอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ จะไม่หยุดพัฒนาและศึกษา เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดงานวิจัยสู่การประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพของคนไทยในอนาคต

website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

อ่านต่อ
ข่าวสารและกิจกรรม

09.09.2564

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ และหารือความร่วมมือการพัฒนาพื้นที่สาธิตต้นแบบนวัตกรรมทางสังคมเพื่อการเรียนรู้ SDGs

วันที่ 9 กันยายน 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน, รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ, รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล และ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา รักษาการแทนผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและทีมงานจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณอัจฉริยา เจริญศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด และผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม, คุณอรมาศ พินิจชอบ ผู้จัดการฝ่ายบริษัทสานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด และผู้จัดการสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท., คุณพงษบุตร อวยชัยวัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และความยั่งยืน, คุณณัฐสิทธิ์ เจียรวัฒน์ชัย ผู้จัดการฝ่ายบริหารความปลอดภัย ความมั่นคง อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพื้นที่โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทั้งหารือความร่วมมือในการพัฒนาต่อยอดพื้นที่ของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้เป็น พื้นที่สาธิตต้นแบบนวัตกรรมทางสังคมเพื่อการเรียนรู้ Sustainable Development Goals อย่างแท้จริง (Societal Innovation Demonstration Area for SDGs Authentic Learning)

ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารและทีมงานจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้เยี่ยมชมพันธุ์พืชสมุนไพรและภูมิทัศน์โดยรอบของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ บนพื้นที่กว่า 140 ไร่ และได้ร่วมหารือกลยุทธ์และแผนงานในการยกระดับอุทยานให้เป็นฐานการเรียนรู้ SDGs ในมิติต่างๆ เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้เซลล์แสงอาทิตย์ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าและบริหารจัดการน้ำ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใช้ผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ การจัดการและเพิ่มมูลค่าขยะตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน รวมทั้งส่งเสริมผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ในการสร้างและทดลองนวัตกรรมที่สร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนให้กับชุมชนและสังคมต่อไปในอนาคต

อ่านต่อ
ข่าวสารและกิจกรรม

06.09.2564

วันที่ 6 กันยายน 2564 อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย และให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการที่จัดขึ้นโดย กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผ่านโปรแกรมการประชุมทางไกล Zoom

กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นำผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ศึกษาดูงาน และพัฒนาวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมคลัสเตอร์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารให้มีความยั่งยืน” ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายคลัสเตอร์เกษตรอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 เข้าศึกษาดูงานพร้อมวิทยากรบรรยาย ผ่านโปรแกรมประชุมทางไกล Zoom โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้ก้าวสู่ธุรกิจสมัยใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจด้วยการรวมกลุ่มในรูปแบบคลัสเตอร์

เพื่อเป็นการแบ่งปันองค์ความรู้ด้านสมุนไพรอย่างถูกต้อง อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดวิทยากรบรรยาย และให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรในสาธารณสุขมูลฐาน ซึ่งเป็นสมุนไพรที่ถูกคัดเลือกเพื่อใช้ในการรักษาโรคหรืออาการเจ็บป่วยเบื้องต้น โดยในการบรรยายในหัวข้อดังกล่าว นอกจากจะพูดถึงรายชื่อสมุนไพรชนิดต่าง ๆ แล้ว ยังมีการพูดถึงคุณประโยชน์ และข้อมูลที่ถูกต้อง รวมไปถึงการถามตอบข้อสงสัยต่าง ๆ ในการใช้สมุนไพร เพื่อการนำไปใช้ที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อไปในอนาคต

website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

อ่านต่อ
เกี่ยวกับอุทยานฯ

“สมุนไพร ภูมิปัญญาไทย สู่สากล”

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติตั้งอยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ในระยะแรกของการดำเนินการ ใช้ชื่อว่า โครงการปลูกสวนสมุนไพร โดยดำริของศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ ภมรประวัติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในระยะนั้น และ ศาสตราจารย์ พเยาว์ เหมือนวงษ์ญาติ หัวหน้า...

อ่านต่อ