ข่าวสารและกิจกรรม

02.07.2563

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (iNT) นำบุคลากรใหม่เข้าชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

         สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (iNT) นำบุคลากรใหม่เข้าชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ ๆ ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ได้จัดวิทยากรคอยให้การต้อนรับและนำชมภายในห้องนิทรรศการถาวร เพื่อถ่ายทอดประวัติความเป็นมาของแพทย์แผนไทยและการพัฒนายาสมุนไพรจากอดีตสู่ปัจจุบัน และได้จัดวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการเกษตรที่มีความรู้เกี่ยวกับต้นสมุนไพรนำชมในส่วนของลานนานาสมุนไพรที่จัดแสดงต้นสมุนไพรนานาชนิดทั้งใกล้ตัวและไกลตัวไว้ในลานเดียว

         อุทยานธรรมชาติวิทยาฯขอขอบคุณที่สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) แนะนำเราให้แก่บุคลากรใหม่ของท่าน สุดท้ายนี้อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสได้ต้อนรับท่านอีกในอนาคต

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

อ่านต่อ
ข่าวสารและกิจกรรม

19.03.2563

กลุ่มนักเรียนในรูปแบบการศึกษา Home School และผู้ปกครองนำโดยคุณ นงนุช สร้อยมาลา เข้าทัศนศึกษาและทำกิจกรรม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุขชาติ มหาวทิยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2563

             คุณนงนุช สร้อยมาลา นำนักเรียนจากการศึกษารูปแบบ Home School เข้าทัศนศึกษาและทำกิจกรรม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อเพิ่มประสบการณ์นอกห้องเรียนและเปิดโลกทัศน์ให้กับเด็ก ๆ ทางผู้ปกครองจึงเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับช่วงวัยและความสนใจของนักเรียน ได้แก่ กิจกรรมวุ้นจากสีธรรมชาติ เป็นกิจกรรมที่เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสี ว่าสีนี้ได้มาจากดอกไม้ชนิดใด กิจกรรมต่อมาคือกิจกรรมสาธิตการทำยาดมสมุนไพร เป็นกิจกรรมที่น้อง ๆ จะได้ทำยาดมสมุนไพรตามกลิ่นที่น้อง ๆ ชอบและได้เรียนรู้ทุกขั้นตอนของการทำยาดมสมุนไพรด้วยตนเอง กิจกรรมถัดมาจะเป็นการเข้าชมห้องนิทรรศการถาวรซึ่งจัดแสดงเกรี่ยวกับความเป็นมาของแพทย์แผนไทยและการพัฒนายาสมุนไพร สุดท้ายเป็นกิจกรรมที่หลาย ๆ ท่านชื่นชอบนั่นก็คือ กิจกรรมนั่งรถรางชมสวนสมุนไพรนั่นเอง ตลอดเส้นทางรถรางนั้นมีต้นสมุนไพรให้ชมทั้งสองข้างทางกว่า 30 ชนิด พร้อมการบรรยายประกอบบนรถรางเพื่อให้ทุกท่านได้รับความรู้และเห็นต้นจริง ในเวลาเดียวกัน

              เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ทางอุทยานสิรีรุกขชาติฯ ได้มีการตรวจวัดอุณหภูมิของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสดังกล่าว ทางอุทยานสิรีรุกขชาติรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความเชื่อใจจากท่านในสภาวะสถานการณ์เช่นนี้

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

อ่านต่อ
ข่าวสารและกิจกรรม

13.03.2563

นิสิตในรายวิชาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของพืชสมุนไพร คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2563

       นิสิตในรายวิชาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของพืชสมุนไพร คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับด้านสมุนไพรและการนำไปใช้ให้กับนิสิต ทางอุทยานสิรีรุกขชาติฯ ได้เตรียมวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับพืชสมุนไพรคอยให้การต้อนรับและให้ความรู้ พร้อมเปิดโอกาสให้นิสิตได้ สัมผัส ชิม ดม ต้นสมุนไพรพร้อมกับการถามตอบเพื่อให้นิสิตได้ความรู้เพิ่มเติมครบถ้วนตลอดกิจกรรมเดินชมสวนสมุนไพร

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

อ่านต่อ
เกี่ยวกับอุทยานฯ

“สมุนไพร ภูมิปัญญาไทย สู่สากล”

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติตั้งอยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ในระยะแรกของการดำเนินการ ใช้ชื่อว่า โครงการปลูกสวนสมุนไพร โดยดำริของศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ ภมรประวัติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในระยะนั้น และ ศาสตราจารย์ พเยาว์ เหมือนวงษ์ญาติ หัวหน้า...

อ่านต่อ