ข่าวสารและกิจกรรม

19.03.2563

กลุ่มนักเรียนในรูปแบบการศึกษา Home School และผู้ปกครองนำโดยคุณ นงนุช สร้อยมาลา เข้าทัศนศึกษาและทำกิจกรรม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุขชาติ มหาวทิยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2563

             คุณนงนุช สร้อยมาลา นำนักเรียนจากการศึกษารูปแบบ Home School เข้าทัศนศึกษาและทำกิจกรรม ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อเพิ่มประสบการณ์นอกห้องเรียนและเปิดโลกทัศน์ให้กับเด็ก ๆ ทางผู้ปกครองจึงเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับช่วงวัยและความสนใจของนักเรียน ได้แก่ กิจกรรมวุ้นจากสีธรรมชาติ เป็นกิจกรรมที่เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสี ว่าสีนี้ได้มาจากดอกไม้ชนิดใด กิจกรรมต่อมาคือกิจกรรมสาธิตการทำยาดมสมุนไพร เป็นกิจกรรมที่น้อง ๆ จะได้ทำยาดมสมุนไพรตามกลิ่นที่น้อง ๆ ชอบและได้เรียนรู้ทุกขั้นตอนของการทำยาดมสมุนไพรด้วยตนเอง กิจกรรมถัดมาจะเป็นการเข้าชมห้องนิทรรศการถาวรซึ่งจัดแสดงเกรี่ยวกับความเป็นมาของแพทย์แผนไทยและการพัฒนายาสมุนไพร สุดท้ายเป็นกิจกรรมที่หลาย ๆ ท่านชื่นชอบนั่นก็คือ กิจกรรมนั่งรถรางชมสวนสมุนไพรนั่นเอง ตลอดเส้นทางรถรางนั้นมีต้นสมุนไพรให้ชมทั้งสองข้างทางกว่า 30 ชนิด พร้อมการบรรยายประกอบบนรถรางเพื่อให้ทุกท่านได้รับความรู้และเห็นต้นจริง ในเวลาเดียวกัน

              เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ทางอุทยานสิรีรุกขชาติฯ ได้มีการตรวจวัดอุณหภูมิของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสดังกล่าว ทางอุทยานสิรีรุกขชาติรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความเชื่อใจจากท่านในสภาวะสถานการณ์เช่นนี้

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

อ่านต่อ
ข่าวสารและกิจกรรม

13.03.2563

นิสิตในรายวิชาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของพืชสมุนไพร คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2563

       นิสิตในรายวิชาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของพืชสมุนไพร คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับด้านสมุนไพรและการนำไปใช้ให้กับนิสิต ทางอุทยานสิรีรุกขชาติฯ ได้เตรียมวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับพืชสมุนไพรคอยให้การต้อนรับและให้ความรู้ พร้อมเปิดโอกาสให้นิสิตได้ สัมผัส ชิม ดม ต้นสมุนไพรพร้อมกับการถามตอบเพื่อให้นิสิตได้ความรู้เพิ่มเติมครบถ้วนตลอดกิจกรรมเดินชมสวนสมุนไพร

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

อ่านต่อ
ข่าวสารและกิจกรรม

26.02.2563

เภสัชกรผู้เข้าร่วมในโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากสหธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าชมอทุยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.ภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน หัวหน้าภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้การต้อนรับและเป็นผู้บรรยายแก่เภสัชกรในโครงการอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 22 จำนวน 3 ท่าน เข้าเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ นอกจากการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรและแพทย์แผนไทยแล้ว ยังเปิดโอกาสให้บุคลากรทั้งสองประเทศได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้เพื่อการพัฒนางานทางการแพทย์และสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในอนาคต

สามารถติดตามข่าวสารของ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้ที่ website : https://sireepark.mahidol.ac.th

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Sireepark

อ่านต่อ
เกี่ยวกับอุทยานฯ

“สมุนไพร ภูมิปัญญาไทย สู่สากล”

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติตั้งอยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ในระยะแรกของการดำเนินการ ใช้ชื่อว่า โครงการปลูกสวนสมุนไพร โดยดำริของศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ ภมรประวัติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในระยะนั้น และ ศาสตราจารย์ พเยาว์ เหมือนวงษ์ญาติ หัวหน้า...

อ่านต่อ