ข่าวสารและกิจกรรม

18.10.2562

นักศึกษาและอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ด้วยทาง วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดโครงการศึกษาพรรณพืชสมุนไพรตามหลักพฤกษศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ชั้นปีที่ 2 เพื่อให้นักศึกษาได้รับรู้และประสบการณ์ตรงที่นักศึกษาจะได้รับนอกเหนือจากประสบการณ์ในห้องเรียน ทำให้นักศึกษาสามารถจดจำลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชสมุนไพรได้ยาวนาน โดยทางมหาวิทยาลัยได้พานักศึกษา จำนวน 55 คน และอาจารย์ เป็นผู้ควบคุม จำนวน 4 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย เช่น พาเดินชมห้องนิทรรศการถาวร พาเดินชมสวนสมุนไพรและกิจกรรมศึกษาพืชสมุนไพร (แลปกริ๊ง)

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

อ่านต่อ
ข่าวสารและกิจกรรม

16.10.2562

นักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนเทศบาล4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ด้วยทาง โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) ได้จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในรายวิชาเพิ่มเติม ท้องถิ่นของเรา เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจในท้องถิ่นของจังหวัดนครปฐม อีกทั้งยังปลูกฝังให้เกิดจิตสำนึกรักบ้านเกิดและภาคภูมิใจในท้องถิ่น โดยทางโรงเรียนได้พานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 85 คน และคุณครูจำนวน 8 คน เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย เช่น พาเดินชมห้องนิทรรศการถาวร พาเดินชมสวนสมุนไพรและนั่งรถรางชมบรรยากาศ

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

อ่านต่อ
ข่าวสารและกิจกรรม

10.10.2562

นักเรียนและคุณครู จากโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา เข้าทัศนศึกษา ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ด้วยทางโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้จัดให้มีการทัศนศึกษาดูงานด้านสมุนไพรและธรรมชาติวิทยา เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้และการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อสุขภาพ โดยพานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 65 คน และคุณครูจำนวน 10 คน เข้าทัศนศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีบุคลากรของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรในการบรรยาย เช่น พาเดินชมห้องนิทรรศการถาวร พาเดินชมสวนสมุนไพร สาธิตการทำยาดมสมุนไพร และกิจกรรมแผงอัดพรรณไม้จิ๋ว

สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : Sireepark

อ่านต่อ
เกี่ยวกับอุทยานฯ

“สมุนไพร ภูมิปัญญาไทย สู่สากล”

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติตั้งอยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ในระยะแรกของการดำเนินการ ใช้ชื่อว่า โครงการปลูกสวนสมุนไพร โดยดำริของศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ ภมรประวัติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในระยะนั้น และ ศาสตราจารย์ พเยาว์ เหมือนวงษ์ญาติ หัวหน้า...

อ่านต่อ